Bestilling

Her er en liste med utgivelser fra HiO, HiAK og HiOA som kan bestilles opp i trykt utgave.

Trykte utgaver kan bestilles i skjemaet: skriftserien bestilling.

Publikasjoner

Anerkjennelse av kulturelt mangfold i barnehager

Forfatter(e)

Mona-Lisa Angell-Jacobsen

Sammendrag

Undertittel: Rekonseptualiseringer av "anerkjennelse" ved hjelp av (auto)etnografi og rhizoanalyser." Master i flerkulturell og internasjonal utdanning våren 2008.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsbok om bruk av HACCP-metoden

Forfatter(e)

Jostein Kleiveland

Sammendrag

Arbeidsbok om bruk av HACCP-metoden. Implementering av HACCP-metoden som læringsprosess. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsmarkedssituasjon for høyskoleutdannede

Forfatter(e)

Andreea Ioana Alecu

Sammendrag

Rapport fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsplassbasertert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør en forskjell.

Forfatter(e)

Anne Furu, Gunn Karlsen, Kristin Holte Haug, Kristin Tverberg

Sammendrag

"Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF). En utdanning som gjør forskjell.". Dette er en sluttrapport fra prosjektet Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning som er gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Oslo kommune i perioden 2008 - 2012. I rapporten ønsker vi å synliggjøre sentrale aspekter som har særpreget den arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanningen ved HiOA gjennom prosjektperioden. Vi vil vise at ABF har vært med på å berede noe av grunnen for framtidens førskolelærerutdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærer­utdanning (ABY)

Forfatter(e)

Jorunn Dahlback, Grete Haaland, Inger Vagle

Sammendrag

Rapport med fokuks på fleksibilitet i studiet, realkompetansevurdering, arbeidsplassbasering og praktisk eksamen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Aspect of Psychiatric and Psychosomatic Physiotherapy

Forfatter(e)

Kirsten Ekerholt

Sammendrag

This report consists of articles originally published in the Norwegian issue HiO-rapport 2009 nr 10. The report was produced in honor of PT, PhD Berit Heir Bunkan at her 80th anniversary, June 2009. These articles demonstrate the contemporary field of Norwegian psychiatric and psychosomatic physiotherapy. Some articles are original, others reprints from other journals.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barn av språket

Forfatter(e)

Ingeborg C. Sæbøe Holten

Sammendrag

"Barn av språket.En kritisk og teoretisk studie av diskurser i flerspråklige og spesialpedagogiske kontekster." Masteroppgave i barnehagepedagogikk, oktober 2008.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnefattigdom i et rikt land.Kunnskapsoppsummering…

Forfatter(e)

Sissel Seim

Sammendrag

Formålet med rapporten er å gi en presentasjon av eksisterende forskning og kunnskap om omfang og utvikling av barnefattigdom i Norge. På tross av politiske mål om å bekjempe fattigdom har andelen fattige barn under 18 år i Norge økt i tiåret fra 1999 til 2009. Viktige formål med rapporten er å komme med forslag til tiltak og virkemidler som kan bidra til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge, samt å identifisere kunn-skapshull og framtidige forskningsbehov. Rapporten er laget på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som har initiert og finansiert prosjektet. Oppdraget er utført ved Sosialforsk, Høgskolen i Oslo. Forfattere: Professor Knut Halvorsen, hovedbibliotekar Solveig Hjelde, vitenskapelig assistent Hege Larsen, forsker I Thomas Lorentzen, professor Mons Oppedal og førsteamanuensis Sissel Seim, alle ved Høgskolen i Oslo, samt professor Anne-Lise Arnesen, Høgskolen i Østfold.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnehagenes fortellinger fra ABF-prosjektet

Forfatter(e)

Anne Furu, Gunn Karlsen, Kristin Tverberg, Bodil Ugelstad

Sammendrag

Dette er en rapport som presenterer et lite utsnitt av erfaringer og kunnskap utviklet av aktører i ulike ABF-barnehager gjennom prosjektperioden fra 2008 – 2012. Hensikten med rapporten er å formidle noen av de unike erfaringene slik at flere skal få ta del i dem og å være til inspirasjon for videre profesjonskvalifisering.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"Barnets tilknytning til riket." Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker

Forfatter(e)

Janne Thu Ilstad

Sammendrag

«Barnets tilknytning til riket.» Et retorisk og dekonstruktivt perspektiv på juridisk argumentasjon i asylsaker. Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barnevernet i det offentlige rom

Forfatter(e)

Torunn Alise Ask

Sammendrag

Syv barnevernsarbeidere og en journalist er intervjuet om deres erfaringer og refleksjoner over hvilken betydning medieoppmerksomhet kan ha for barnevernsarbeidernes rolleforståelse og praksis. Informantene er utvalgt ved å bruke en kombinasjon av "snøballutvalgsmetoden" og strategiske utvalg. Fire spørsmål stilles: Hvordan ser barnevernet på media? Hvilke smahandlingsstrategier beskrives? Hvilke mestringsstrategier kan identifiseres? Og hvilke dilemmaer aktualiseres i møtet mellom barnevern og media? Spørsmålene belyses gjennom kvalitative intervjuer.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barn skaper matematikk

Forfatter(e)

Solem/Johansson Solem/Johansson

Sammendrag

De 9 tekstene om barn og matematikk som følger i denne rapporten ble presentert under et seminar høsten 2000 finansiert av Norges Forskningsråd og KUPP-programmet som støtter kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving. Seminaret fokuserte på utdanning og etterutdanning av fagpersoner som skal ivareta og stimuler barns matematiske utvikling i aldersgruppen 4 til 8 år. Forfatternes navn til de 9 tekstene er Inger Wistedt, Synnøve Matre, Ida Heiberg Solem, Görel Sterner, Berit Bergius og Lillemor Emanuelsson, Elisabeth Doverborg, Anna Jørgensen, Leif Kværnes og Hans Jørgen Braathe. Sammen dekker de flere ulike felt innen barnehage, skole og lærerutdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Barns subjektiveringer i tid og rom

Forfatter(e)

Kristin E. Pedersen

Sammendrag

Masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-og forskningsvirksomhet, og i forhold til konsulentoppgaver innen offentlig forvaltning og organisasjoner

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Basal kroppskjennskunnskap

Forfatter(e)

Ulla-Britt Skatteboe

Sammendrag

BARS-Bevegelsesharmoni er en fysioterapeutisk undersøkelsesmetode der pasientens totale bevegelsesmåte - en observasjon av bevegelsesharmoni - står sentralt. Pasientens dynamiske balanse og bevegelsesuttrykk i enkle, hverdagslige bevegelser er beskrevet, systematisert, rangert og formet som et måleredskap. Fokus i undersøkelsen er postural stabilitet, frihet i pust og nærvær i bevegelsen. Undersøkelsen sammenfattes i 12 enkeltvariabler som er rettet mot pasientens relasjon til underlag, midtlinje, kroppens sentrum, frihet i pust og nærvær; sentrering. Det legges særlig vekt på pasientens selvopplevde erfaring knyttet til den aktuelle bevegelsen. Undersøkelsen er basert på 10 års utviklingsarbeide der mange kolleger, studenter og pasienter har deltatt. Rapporten redegjør for bakenforliggende teori og forsøker å se hvilke fortolkningsrammer den franske bevegelsesterapeuten Dropsy har for sin praksis og hvordan de gir mening i lys av annen teori.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Basic Body Awareness Therapy and Movement Harmony

Forfatter(e)

Ulla-Britt Skatteboe

Sammendrag

BARS-Movement Harmony is a physiotherapeutic assessment method with focus on observation of movement harmony and the patient’s total movement pattern. Patient’s dynamic balance and movement pattern during simple everyday movements are described, systematised, arranged and constructed into a measuring tool. Postural stability, free breathing and awareness in movement are the focus for the assessment. The assessment is included in 12 variables directed at the patient’s relationship to the ground, the midline, the body centre, free breathing and awareness. The patient’s experience of the movements is particularly emphasised. The assessment is based on ten years of developmental work involving many colleagues, students and patients. The report includes a description of the theory behind the assessment and seeks to interpret and explain the praxis of the French movement therapist Dropsy.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Biomekanikk for fysioterapeuter

Forfatter(e)

Bjørn O. Støre

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Biter fra livets puslespill

Forfatter(e)

Ole Chr. Lagesen, Per Østerud

Sammendrag

I årene 2009 til 2011 har Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo (HiO) arrangert skrivekurs for seniorer og pensjonister tilknyttet høgskolen. Dette er rapporten fra det 3. kurset, avsluttet våren 2011. Siktepunktet for alle kursene har vært å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere, som i tiår etter tiår har skrevet fag, skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter, mennesker og situasjoner hentet fra deres egen erfaringsverden. Den personlige opplevelsen skulle være det sentrale i teksten. Forfatterne har variert bakgrunn, med oppvekst og yrkeserfaring fra mange forskjellige steder i landet, før de ble tilsatt ved HiO. Tre av dem har i de senere år vært knyttet til Høgskolen i Akershus, som høsten 2011 fusjonerer med HiO. Både barndom, oppvekst, yrkesliv og undervisningspraksis har gitt utgangspunkt for erindringene. Og ofte er det også plass til refleksjoner som kommenterer både fortid og nåtid på basis av de utvalgte opplevelsene.Erindringer som dette er ikke historieskrving i snever forstand. De er biter av den enkeltes livsopplevelse, silt gjennom sinnet og gjengitt med den subjektive verdi den enkelte har tillagt møtet eller erfaringen. Men også slike beretninger gir innsikt i hva som preget tiden, menneskene og - i mange av tekstene - yrkeslivet. I det ligger en vesentlig begrunnelse for å stimulere til skriving av slike tekster, og å samle dem i denne rapporten.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Brukermanual for kartlegging av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon

Forfatter(e)

Brian Ellingham, Ratna A. Hussain, Tore Bonsaksen

Sammendrag

Brukermanual for kartlegging av ferdigheter i kommunikasjon og interaksjon. A user's guide to the assessment of communication and interaction skills (ACIS) by Kirsty Forsyth. Norsk oversettelse og bearbeiding ved Brian Ellingham, Ratna A. Hussain og Tore Bonsaksen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Brukerveiledning og elektronisk såringsverkstøy for registrering av resultater fra Myhres kart….

Forfatter(e)

Helge Kvaase

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Består av en excell-fil for registrering av resultater fra Myhres kartleggingsprøve i matematikk, samt bukerveiledning. Bestilles fra skriftserien og sendes via mail.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Forfatter(e)

Trine-Lise Offergaard

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk, FO-18/2011. Boka ser på sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Del en tar for seg hvordan målsetningen om bærekraftig utvikling har blitt fulgt opp i helsepolitiske dokumenter, mens del to bl.a. gir innspill til et folkehelsearbeid som fremmer bærekraftig utvikling. Med litteraturliste.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Child Protective Services and Family Cultures: A Comparative Study of Norway and France

Forfatter(e)

Aurelie M Picot

Sammendrag

Child Protective Services and Family Cultures: A Comparative Study of Norway and France. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Conversation-Based Programming in Public Libraries and Immigrant Integration

Forfatter(e)

Jamie Johnston

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Deltakende læringsprosesser i barnehagen

Forfatter(e)

Solveig Nordtømme

Sammendrag

Hovedfag i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-, forsknings- og konsulentoppdrag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Den gode hjelper i profil og prosess

Forfatter(e)

Roar Møller

Sammendrag

Denne hovedfagsoppgaven har følgende undertittel: "Om dyktige miljøterapeuters kjennetegn og faglige utvikling." Oppgaven har følgende problemstilling: -Hva kjennetegner de dyktige miljøterapeutene, slik de beskriver seg selv? -Hva slags opplevelser har de av hva som har fremmet og hemmet deres faglige utvikling?

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Den militære profesjonsmoral

Forfatter(e)

Ørjan R, ne Rise

Sammendrag

Masteroppgave i profesjonsstudier, SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Deportasjon av norske jødiske skolebarn i 1942 - et stykke norsk skolehistorie

Forfatter(e)

Kirsti Hanssen Skolt

Sammendrag

Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo, utdanner for arbeid i den norske flerkulturelle skolen og for arbeid med utdanning- og utviklingsspørsmål i land i sør

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

DesignDialog : kunnskapsløftet og visuell kompetanse

Forfatter(e)

Live Merete Nielsen, Ingvild Digranes

Sammendrag

DesignDialog-Kunnskapsløftet og visuell kompetanse

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Design learning for tomorrow : design education from kindergarten to PhD : booklet of the 2nd International Conference for Design Education Researchers : 14-17 May 2013, Oslo Norwa

Forfatter(e)

Janne Reitan, Ingvild Digranes, Liv Merete Nielsen

Sammendrag

Designed artefacts and solutions influence our lives and values, both from a personal and societal perspective. Designers, decision makers, investors and consumers hold different positions in the design process, but they all make choices that will influence our future visual and material culture. To promote sustainability and meet global challenges for the future, professional designers are dependent on critical consumers and a design literate general public. For this purpose design education is important for all. We propose that design education in general education represents both a foundation for professional design education and a vital requirement for developing the general public’s competence for informed decision making.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Det kommer noen krypende

Forfatter(e)

Mari Engsæter

Sammendrag

Materoppgave i barnehagepedagogikk

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

De yngste barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv

Forfatter(e)

Mari Gillund

Sammendrag

Masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-og forskningsvirksomhet, og i forhold til konsulentoppgaver innen offentlig forvaltning og organisasjoner.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Dialoger mellom førskolelærer og barn

Forfatter(e)

Berit Bae

Sammendrag

”Dialoger mellom førskolelærer og barn – en beskrivende og fortolkende studie” er en avhandling for graden dr. philos skrevet innen fagområdet barnehagepedagogikk. Formålet er å belyse dagligdagse samspillsprosesser i barnehage, og hvordan disse skaper forutsetninger for barns opplevelse av selvverdi. Teoretisk bygger undersøkelsen på Schibbyes dialektiske relasjonsforståelse, og det fokuseres på hvordan det som skjer i hverdags dialoger mellom voksne og barn kan forståes i lys av anerkjennelsesbegrepet. Mer avgrenset undersøkes hva som er kvalitative kjennetegn ved dialogprosesser hvor barn får mulighet til å erfare at deres opplevelser er gyldige. Forskningsmetodisk faller studien innenfor en kvalitativt fortolkende tradisjon. Data er samlet ved langvarig deltagende observasjon og videofilming i 2 barnehager beliggende sentralt og øst i Oslo. Dyadisk samspill i samlingsstund, måltid og frilek har blitt observert og analysert.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning

Forfatter(e)

Ann Lisa Sylte

Sammendrag

PH.d.avhandling, Utdanningsvitenskap for lærerutdanningsrelatert forskning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Diskursive ressursar i rusarbeid - ein analyse av praksisforteljingar

Forfatter(e)

Lillian Bruland Selseng

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Dorothea E. Orems egenomsorgsteori

Forfatter(e)

Kari Unhjem Biermann Kari Unhjem Biermann

Sammendrag

Dette kompendiet er en forkortet utgave av Dorothea E. Orems sykepleieteori, egenomsorgsteorien, samt dens verdigrunnlag. Dorothea E. Orem (f. 1914-) er amerikansk sykepleier og sykepleieteoretiker og begynte utviklingen av sin sykepleieteori i 1950-årene. Hun ønsket å skape en sykepleieutdannelse bygget på et eget sykepleieteoretisk fundament.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Dreide objekter, fargebruk og overflatebehandling. Illustrert utgave. Lthed Objects, Use of Colour and Surface.

Forfatter(e)

Einar Murud

Sammendrag

Utgivelser fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, forskningserien. Einar Murud presenterer tekniske sider ved tredreiing og hvordan former kan deles og settes sammen igjen på ulike måter. Gjennom inngrep i overflaten og påføring av overflatemidler, viser han fargenes betydning for form, disponering av en flate og dekorelementets størrelse i forhold til formen osv. I denne rikt illustrerte teksten, som også omhandler dreide fat, defineres overflatebehandlingen i stor grad som dekor. Boken retter seg mot alle som er opptatt av tredreiing, utradisjonell overflatebehandling og dekor på objekter av tre innen produktdesign, estetiske fag eller andre virksomheter.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Dugnadsånd og samstyring i lokalsamfunnet

Forfatter(e)

Harald Koht

Sammendrag

Denne boka dokumenterer at dugnads-Norge fortsatt utfolder seg gjennom et tusentalls områdeforeninger på grasrotsnivå. I samvirke med kommunene står velforeninger for løsningen av mange praktiske oppgaver i nærmiljøet. Antallet vel og oppslutningen om dem har aldri vært større enn på denne siden av år 2000.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

education of girls in Sourthern SudanThe

Forfatter(e)

James Laku Natana

Sammendrag

A Case Study of Girls' Schooling in Juba Town Basic Level Schools"

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Eksperimentelle tendenser i norsk billedkunst i 1960-årene..

Forfatter(e)

Susanne Rajka

Sammendrag

Eksperimentelle tendenser i norsk billedkunst i 1960-årene:Marius Heyerdahl, Per Kleiva, Irma Salo Jæger, Willi Storn

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen.

Forfatter(e)

Lisebet Skeie Skarpaas, Randi Wågø Aas, John Erik Berg

Sammendrag

Dette er den andre delrapporten fra forskningsprosjektet Evalueringen av Raskere tilbake. Evalueringen ble organisert gjennom PreSenter-samarbeidet, og utføres av International Research Institute of Stavanger (IRIS), i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og Universitetet i Stavanger (UiS), på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Denne rapporten beskriver hvilke erfaringer og oppfatninger ulike typer eksperter og aktører har på oppfølging av sykmeldte, etter fem år med ordningen Raskere tilbake. Rapporten har fokus på erkjente problemstillinger og endringsforslag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Elevene imellom

Forfatter(e)

Simon Michelet

Sammendrag

Studien utvikler elevkultur som teoretisk begrep og undersøker sammenhenger mellom elevkultur og læringsprosesser i klasse-rommet. Elevkultur beskriver hvordan samhandling elevene imellom er innvevd i tid og rom, ved å trekke på fagbegreper som kultur, fellesskap og virksomhet. Elevene deltar i skolefaglige læringsprosesser preget av erfaringsdanning, informasjonshåndtering, kunnskapsbygging, utvikling av forståelse og metalæring. Samtidig deltar de i sosiale lærings-prosesser, kjennetegnet av hvordan relasjoner og posisjoner leves ut i klasserommet gjennom deltakelse i interaksjon og felles beslutningsprosesser. Slik utgjør det skolefaglige og det sosiale mer ulike aspekter ved samme prosess enn to ulike prosesser. Elevene imellom viser hvordan elevkulturen har betydning for elevenes deltakelse i klasserommets læringsprosesser. Et kultur-perspektiv belyser andre dimensjoner ved læring-og-undervisning i klasserommet enn psykologiske og didaktiske perspektiver, og bidrar derved til ny forståelse.Dette er en avhandling for graden PhD 2011, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Energi og energigivende næringsstoffer

Forfatter(e)

Oddlaug Ledsaak, Mone Sæland

Sammendrag

Energi og energigivende næringsstoffer. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

En evaluering av Studentmangfoldsprosjektet

Forfatter(e)

Torunn Arntsen Sajjad

Sammendrag

Rapporten er en evaluering av Studentmangfoldsprosjektet ved Bachelorstudiet i barnevern, Institutt for samfunnsfag, ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Evalueringen er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner?

Forfatter(e)

Knut Gythfeldt, Kåre Heggen

Sammendrag

Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter på Vestlandet og i hovedstadsregionen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Ettåringens medvirkning i barnehagen

Forfatter(e)

Karin H, nestad nestad

Sammendrag

Masteroppgave i barnehagepedagogikk juni 2007.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Evaluering av forskergruppe på Fakultet SAM

Forfatter(e)

MarieTheres Federhofer, R R, er Buch, Steinar Kristiansen

Sammendrag

Rapport fra evalueringspanelet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Evaluering. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng) kull 2011-2012

Forfatter(e)

Anikke Hagen

Sammendrag

Evaluering. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng) - kull 2011-2012. HiOA-Konsortiet, Ledelse LØST

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Experts in public policymaking: influential, yet constrained

Forfatter(e)

Silje Maria Tellmann

Sammendrag

PhD thesis. Centre for the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Faglig utvikling i en aksjonsrettet kontekst-førskolelæreren som endringsagent

Forfatter(e)

Marit Bøe

Sammendrag

Avhandlingen viser hvordan pedagogisk dokumentasjon og aksjonsforskning kan være kilden til faglig utvikling og endring. Når jeg kaller førskolelæreren endringsagent er det for å understreke at førskolelæreren må ha en aktiv rolle i forhold til å forandre og forbedre i barnehagen. Som forsker og førskolelærer kritisk reflekterte jeg sammen med tre pedagoger i egen barnehage. Refleksjonene og aksjonene var rettet mot samlingsstund og sosial kompetanse på en småbarnsavdeling. Ved hjelp av postmoderne teorier åpnet det seg opp andre muligheter og handlingsalternativer. Avhandlingen tar opp områder som forskning og utvikling, og pedagogisk dokumentasjon som forskning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter

Forfatter(e)

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Sammendrag

Boka gir innblikk i den tekstlingvistiske kompetansen hos tospråklige studenter i profesjonsutdanninger. Forfatteren har analysert tekster i ulike profesjonsutdanninger, og på bakgrunn av teoretiske drøftinger, teksteksempler og analyse fremtrer sentrale utfordringer som minoritetsspråklige ofte møter i resepsjon og produksjon av fagtekster. Ny utgave, samme innhold. Publikasjonen er tidligere utgitt som FO-14/2007 i Forskningsserien ved tidligere Høgskolen i Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

faste forbindelser;om enkle sammenføynings- og bearbeidingsteknikker i arbeid med metall …

Forfatter(e)

Ann Kristin Aas, Bente Ytterstad

Sammendrag

faste forbindelser;om enkle sammenføynings-og bearbeidingsteknikker i arbeid med metall, pleksiglass, horn, bein og rav.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Festskrift for Berit Heir Bunkan

Forfatter(e)

Kirsten Ekerholt

Sammendrag

Denne gis ut i anledning fysioterapeut og psykolog dr. philos. Berit Heir Bunkans 80 årsdag 17. juli 2009. Rapporten inneholder 26 artikler, skrevet av fagpersoner innen fagområdet psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Artiklene viser bredden og mangfoldet innen fagområdet, og representerer både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Noe av stoffet har vært publisert tidligere, det meste er imidlertid stoff som nå publiseres for første gang.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Flerkulturelle perspektiv i allmennlærerutdanningen

Forfatter(e)

Ingvild Bjordal

Sammendrag

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Forhandlinger, beslutninger og innflytelse. En studie av sykepleiere og legers samhandling

Forfatter(e)

Peter Forde Hougaard

Sammendrag

Masteroppgave i profesjonsstudier, SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Forskere mindre redde for medienes rampelys

Forfatter(e)

Hornmoen Hornmoen, Ottosen Ottosen, Ertresvaag Ertresvaag, Andersen Andersen

Sammendrag

Forskere mindre redde for medienes rampelys. Forholdet mellom forskere og journalister i et tjueårsperspektiv.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fra Eden til global krise-hvilken fremtid?

Forfatter(e)

Trine-Lise Offergaard

Sammendrag

Bokas utgangspunkt er at menneskehetens situasjon i dag kan karakteriseres som en global sivilisasjonskrise. Det dreier seg om en ytre krise – økokrisen, men også om en indre krise i forhold til virkelighetsforståelse og verdier. Krisen er vevet inn i hele vår industrialiserte livsstil – enkeltpersoners selvfølgelige og dagligdagse handlinger får konsekvenser både i dag og langt inn i fremtiden. I boka settes krisen inn i en bred evolusjonær sammenheng. Det gis konkrete eksempler på nyorientering og alternativer på en rekke områder, både år det gjelder menneskets forhold til natur og dets forhold til verdier og mening. Fokus rettes mot enkeltmenneskers muligheter til selv å bidra til å skape en bærekraftig fremtid. Boka henvender seg spesielt til lærere og lærerstudenter, og søker å gi innspill til hvordan lærere kan knytte bærekraft og framtidsperspektiver inn i fag- og/eller yrkesopplæring på en meningsfull måte. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk, FO-11/2005.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fra håndverk til vitenskap - og tilbake igjen?

Forfatter(e)

Veslemøy Egede-Nissen

Sammendrag

HiAk utgivelse Forskningsserie 2000 nr 5

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fra Moses til Bob Marley

Forfatter(e)

Robert Kvalvaag

Sammendrag

Det gamle testamentets teologi og virkningshistorie. Tidligere utgitt som HiO-notat 2002 nr 22.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fra tre-nivå til to-nivå

Forfatter(e)

Ann Kristin Larsen, Mette Vaagan Slåtten

Sammendrag

Fra tre-nivå til to-nivå.Omorganisering av kommunale barnehager. En undersøkelse om de tilsattes opplevelse av den nye organiseringsmodellen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Fysisk aktivitet og trening på sykehjem

Forfatter(e)

Elisabeth Wiken Telenius, Birgitta Langhammer, Jorunn Lægdheim Helbostad, Randi Granbo

Sammendrag

Et sykehjem vil i de fleste tilfeller være pasientens siste hjem. Hverdagene må derfor tilrettelegges slik at beboerne i størst mulig grad kan leve livet sitt som før. Mange trenger hjelp til personlig stell og dagliglivets gjøremål. Sykehjemmet har et ansvar for at beboerne får bruke sine gjenværende ressurser og å legge til rette for individuelt tilpassede aktiviteter som gir økt livskvalitet, trivsel og egenmestring. Denne rapporten er en del av arbeidet med å pilotere en trygghetsstandard i sykehjem, hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for beboere og pårørende. For å styrke arbeidet knyttet til fysisk aktivitet og god livskvalitet i sykehjemmene, vektlegges utvikling av kompetansen til personalet, gjennomføring av funksjonsvurdering, opprettholdelse av hverdagsaktiviteten og spesifikk trening for utsatte grupper. Vi håper at rapporten vil kunne bidra til å styrke den kunnskapsbaserte praksisen rundt om i landets kommuner og sykehjem knyttet til opprettholdelse av fysisk funksjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet og trening.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Før det er for sent. Sigøynernes livsbetingelser i Norge

Forfatter(e)

Torbjørg Bay

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiO hovedfagsrapport 2002 nr 4.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Gender in physiotherapy education

Forfatter(e)

Tone Dahl-Michelsen

Sammendrag

PhD thesis. Centre of the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen

Forfatter(e)

Brit Johanne Eide, Nina Winger

Sammendrag

Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen. 2. delrapport fra prosjektet "Barns omsorgskarriere. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder. "Høgskolen i Oslo (HiO) har, i samarbeid med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), utviklet et felles NFR-støttet prosjekt innen barnehage- og barneomsorgsforskning: ”Barns omsorgskarrierer. Barnehagen som ledd i en omsorgskjede for barn opp til 3 års-alder” (2006-2008). (Prosjektleder 2006-2008 professor Jan-Erik Johansson, fra 2008- førsteamanuensis Anne Greve). Ved HiO studerer vi ulike sider ved hverdagslivet i barnehagen for de yngste barna. Første delrapport kom ut i 2007 og fokuserte på forskningsmetodologiske og etiske spørsmål relatert til hverdagslivsforskning. I denne andre delrapporten presenterer vi bidrag fra prosjektdeltakere og noen tidligere masterstudenter. Vi viser glimt fra hverdagslivet i barnehagen gjennom å presentere noen av forskningsresultatene i Omsorgsprosjektet og sjølstendige, assosierte masterprosjekter. Omsorgsprosjektet er under arbeid, og dette er en foreløpig delrapport omkring noen avgrensete og utvalgte aspekter ved prosjektet. De ulike bidragene representerer forskjellige forståelseshorisonter og tilnærmingsmåter. Vi ønsker gjennom denne rapporten å bidra til kunnskap om, og refleksjon over noen sider ved hverdagslivet for de yngste i barnehagen, med særlig vekt på aspekter ved de voksnes rolle.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Gode pedagogiske praksiser

Forfatter(e)

Marit Greek, Kari Mari Jonsmoen

Sammendrag

Spennet i alder, erfaringer, kunnskaper og språklige ferdigheter blant studenter i høyere utdanning er stort. Hva skal til for å nå fram til den enkelte student i undervisning og veiledning? I denne artikkelsamlingen setter lærere, forskere og skrivementorer/studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus søkelys på sentrale spørsmål i en studiehverdag preget av mangfold. Konkrete undervisningsmetoder, ulike tiltak og pedagogiske prinsipp som kan styrke studentenes deltakerkompetanse, blir beskrevet og diskutert, og begreper vi bruker på studenter som har spesielle utfordringer med det norske språket, blir saumfart. Hensikten er å stimulere til systematisk utvikling av egen pedagogisk praksis slik at studentenes faglige kvalitet sikres, samtidig som studenter med utilstrekkelige ferdigheter i norsk opplever mestringsfølelse og læringsutbytte. Artiklene er relevante for lærere innen høyere utdanning og voksenopplæring, og for studenter som studerer norsk som andrespråk eller studenter i lærerutdanninger.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Great Recession and unemployment in Europe: The impact on health and health inequalitiesThe

Forfatter(e)

Anne Grete Tøge

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social PolicyFaculty of Social Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

growth of self-efficacy in teaching mathematics in pre-service teachers: developing educational purposeThe

Forfatter(e)

Annette Hessen Bjerke

Sammendrag

Thesis submitted for the degree of philosophiae doctor (Ph.D.) in Educational Science for Teacher Education.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter

Forfatter(e)

Lise-Merete Alpers

Sammendrag

Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente, gjennomført hos fastlegen

Forfatter(e)

Ursula Småland Goth, Mariann Tvetene

Sammendrag

Evaluering av en pilot i bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo kommune høsten 2015 - våren 2016. Rapporten omhandler evaluering av en pilot i Oslo kommune knyttet til desentralisering av helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Helseundersøkelsen skulle gjennomføres av fastlegene i tre bydeler. Evalueringen er foretatt med utgangspunkt i målsettingene bak overføring av helseundersøkelsen til fastlegene. Datainnsamling ble gjennomført i tidsrommet 15. mars - 15. mai 2016. Denne rapporten er ikke tilgjengelig som nedlastbar pdf-fil.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Her står det om livet - og yrkeslivet : høgskolefolk forteller

Forfatter(e)

Ole Christian Lagesen, Per ØsterudHer står det om livet -, yrkeslivet yrkeslivet

Sammendrag

Dette er den femte rapporten fra de skrivekursene som Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus startet i 2008. Som i tidligere år har kurset lagt hovedvekten på det å skrive historier, fortellinger, fra eget liv, særlig yrkesliv. Deltakerne i kurset er som før i alt vesentlig tidligere høgskolelærere fra mange forskjellige profesjonsutdanninger, som nå som pensjonister har en tilknytning til høgskolen gjennom Kompetansesenteret.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hiring, Firing, and Health. A Cross-National Comparative Perspective

Forfatter(e)

Kristian Heggebø

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences .

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Historie gjennom historier

Forfatter(e)

Ole Christian Lagesen, Per Østerud

Sammendrag

Boka "Historie gjennom historier" er en samling av tekster der høgskolefolk forteller fra sitt yrkesliv. Tekstene er resultat av skrivekurs som ble arrangert ved høgskolen første gang høsten 2008, og siden hvert år til 2012. Hvert år ble det laget en rapport som gikk inn i høgskolens skriftserie. Denne samlingen er et utvalg fra disse rapportene. Senteret for seniorkompetanse har vært initiativtaker og stått for gjennomføringen av kursene.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Historien om Husøkonomutdanningen og Kostøkonomutdanningen

Forfatter(e)

Inger-Johanna Ulvestad

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning

Forfatter(e)

Helga Kufaas Tellefsen, Geir Martiniussen, Elisabeta Eriksen, Bjørn Smestad

Sammendrag

Holdninger til og erfaringer med matematikkfaget og valg av studieretning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Humanister i arbeidslivet

Forfatter(e)

Jannecke Wiers-Jenssen, Terje Næss, Karl-Ingar Kittelsen Røberg, Silje Fekjær

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet har behov for å få utredet en rekke forhold som berører humanistisk utdanning og forskning i forbindelse med en stortingsmelding om humaniora, som er varslet våren 2017. Senter for profesjonsstudier (SPS) har fått i oppdrag å gjøre en del analyser som grunnlag for den forestående stortingsmeldingen, og dette er den første av i alt tre rapporter som belyser ulike sider ved humanistiske utdanninger. Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid mellom SPS og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Den er basert på analyser av registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og fra NIFUs kandidatundersøkelser.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Humanister i lærerutdanningene

Forfatter(e)

Joakim Caspersen, Hanna Bugge, Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Sammendrag

Humanister i lærerutdanningene. Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning. En rapport fra Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag

Forfatter(e)

Fredrik W. Thue, Håvard Brede Aven

Sammendrag

Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag. - Et dilemma i historisk og aktuell belysning. En rapport fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år?

Forfatter(e)

Elisabeth Bjørnestad, Ingrid Pramling Samuelsson

Sammendrag

Hva betyr livet i barnehagen for barn under tre år? En forskningsoversikt.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet?

Forfatter(e)

Jon Strype, Bjørn Ervik

Sammendrag

Hva er viktigst for overordnet studenttilfredshet? Analyser av HiOA-studentenes svar i Studiebarometeret 2016.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?

Forfatter(e)

Bjørg Johnsen

Sammendrag

Denne er tidligere utgitt ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning, nr 1/1999, nå ny utgivelse - samme innhold. Tema for denne boka er: Hva skjer når vi observerer? Hvordan gir vi tilbakemelding til andre? Gjennom eksempler fra opplæring og arbeidsliv blir det tydelig at observasjon ikke bare dreier seg om en rasjonell og bevisst prosess. Mennesket er et subjektivt vesen preget av sin bakgrunn og sine behov, sine følelser og oppfatninger. Med faglig forankring i gestalt veiledning er det forfatterens siktemål at leseren blir mer klar over hvordan og når hun/han er subjektiv - slik at hun/han ikke framstiller egne tolkninger som om de er fakta og egne vurderinger som om de er den endelige dom. Beskrivelse av metoder og øvelser gir leseren muligheter til å videreutvikle sin evne til kontakt og oppmerksomhet, både overfor seg selv og andre, og finne konstruktive måter å gi tilbakemelding på.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hvordan vokte vokterne?

Forfatter(e)

Tine Eide

Sammendrag

En komparativ analyse av norsk og svensk innsynspraksis i avsluttede straffesaker. Masteroppgave, Institutt for journalistikk og mediefag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hvor finnes retten? Fra case til juss

Forfatter(e)

Else Kokkersvold

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Denne boka er et møte med jussen sett fra en praktikers ståsted. Den handler om å lete etter "lovlige" løsninger i en praktisk hverdag. Med utgangspunkt i historier fra ulike fagfelt, er framstillingen verdiorientert, diskuterende og problemløsende. Boka illustrerer hvordan både etiske og faglige problemstillinger griper inn i utøvelsen av lover og regler. Boka henvender seg til dem som arbeider, eller utdanner seg for arbeid i en offentlig forvaltning. Med litteraturliste og oversikt over nyttige internettadresser

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn i skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases.

Forfatter(e)

Pål J. Kirkeby Hansen

Sammendrag

Hvorfor og hvordan kommer helt nye emner og fag inn i skolen? Læreplanprosesser i et deltakerperspektiv, belyst ved to cases.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Høgskolenes betydning for regional rekruttering ti lnæringsrettede profesjonsyrker

Forfatter(e)

Karl Ingar Kittelsen Røberg

Sammendrag

Rapport fra SPS

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Høgskolepedagogisk grunnkvalifisering for UF-tilsette i høgskolen

Forfatter(e)

Gerd Bjørke

Sammendrag

Høgskolepedagogisk grunnkvalifisering. - med utgangspunkt i erfaringar frå Grunnkurs i høgskolepedagogikk og Program for pedagogisk basiskompetanse ved Pedagogisk utviklingssenter 1996-2012.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Høstutstilling. Høgskolefolk forteller

Forfatter(e)

Jorun Fougner, Ole Chr Lagesen

Sammendrag

Rapport fra skrivekurs for seniorer, rapporten er nummer 8 i rekken.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Ideal og realitet

Forfatter(e)

Elisabeth Frey

Sammendrag

Hovedoppgave i journalistikk, 10. mai 2007

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Impact of Reforms on Inequalities in Norway: A Thematic Review 2017

Forfatter(e)

Einar Øverbye

Sammendrag

This paper was initially commissioned by the European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labor market policy (ECE) in the UK in November 2016, as part of a facts gathering mission on behalf of The European Commission in Brussels. Thematic country articles on inequality have been prepared for most EU and EEA countries. The country articles will serve as underlying documents for a EU Thematic Review Synthesis on Inequalities in European countries. The thematic country articles for the 27 Member States that are part of the European Semester process and that receive Country Specific Recommendations (CSRs) will be published on the Europa website, but not the country articles on Greece and non-EU countries. Since the thematic review on Norway may be of interest to readers within and outside Norway, I have published the review as part of the Oslo and Akershus University College report series.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Incorporating indigenous knowledges into our knowledge making: experiences from a South African context

Forfatter(e)

Louis Botha

Sammendrag

Graden ph.d. i profesjonsstudier, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Increased Knowledge about Eye Movements. A Systematical Manipulation of Training Directionality in Matching-to-Sample Tasks

Forfatter(e)

Steffen Hansen

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Individualisering av tjenester i et aktiviseringsprogram

Forfatter(e)

Elisabeth Brodtkorb

Sammendrag

Individualisering av tjenester i et aktiveringsprogram. - en studie av veilederfellesskapet i kvalifiseringsprogrammet. Avhandling, Ph.d, Senter for profesjonsutdanning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

InnBaKost 12 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet

Forfatter(e)

Cathrine Solheim Kolve, Navnit Kaur Grewal, Laura Terragni, Liv Elin Torheim

Sammendrag

En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 12 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

InnBaKost 6 måneder 2013-2014. En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet

Forfatter(e)

Cathrine Solheim Kolve, Navnit Kaur Grewal, Laura Terragni, Liv Elin Torheim

Sammendrag

En undersøkelse av ammepraksis og kosthold blant norsk-somaliske og norsk-irakiske 6 måneder gamle barn i østlandsområdet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Innsats på overtid

Forfatter(e)

Jorun Fougner, Ole Chr Lagesen

Sammendrag

En rapport fra Senter for Seniorkompetanse. Skrivekurs nummer ni avsluttes med denne tekstsamlingen.Kursinvitasjonen innsnevret tematikken til liv og virksomhet ved senteret, med oppfordring til kreative løsninger.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Integration and diversity in the Baltic sea region

Forfatter(e)

Harald Koht, Pål Veiden

Sammendrag

This book gathers articles focusing on social and political aspects of Norway and the Baltic countries with regard to issues of diversity and integration. The aim is to seek out critical analyzes and controversial positions that can deepen our understanding of developments in their respective fields, such as law, politics, social policy, and the media. The editors are both connected to the Faculty of Social Sciences at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Harald Koht is a professor of political science who has written on public policy and administration in Norway as well as Latvia and Lithuania. Pål Veiden is an associate professor of sociology who has published on social inequality and borders in Central Europe.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Jeg er størst! Om måling i barnehagen

Forfatter(e)

Vigdis Flottorp

Sammendrag

Jeg er størst! Om måling i barnehagen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"Jeg ser noe du ikke ser". Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser?

Forfatter(e)

Hilde Anette Aamodt

Sammendrag

"JEG SER NOE SOM DU IKKE SER" (Luhmann) Hvordan blir brukermedvirkning til som politisk, organisatorisk og sosialfaglig praksis i barnevernets undersøkelser? Avhandling ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Journalism under Pressure

Forfatter(e)

Marte Høiby and Rune Ottosen (ed)

Sammendrag

A mapping of editorial policies and practices for journalists covering conflict.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Journalistikkens autoritet

Forfatter(e)

Magne Lindholm

Sammendrag

Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014. Avdhandling ph.d. ved Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Karrierelæring i ungdomsskolen

Forfatter(e)

Unni Høsøien

Sammendrag

FoU-rapporten Karrierelæring i ungdomsskolen tar utgangspunkt i lærdom fra videreutdanningen Utdanningsvalg som møteplass for utvikling. Dette er en videreutdanning for lærere og rådgivere som jobber med faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen og fokuserer på deres oppgaver knyttet til faget.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kartlegging av bo- og tjenestetilbudet til mennesker med medfødt døvblindhet

Forfatter(e)

Heidi Woll

Sammendrag

Kartlegging av bo- og tjenestetilbudet til mennesker med medfødt døvblindhet. Medfødt døvblindhet forekommer sjelden. I Norge var det i 2006 registrert 89 personer med denne sammensatte funksjonshemmingen. Bo- og tjenestetilbudene til denne gruppen er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse til verger og foresatte. Kartleggingen viser at det er liten kunnskap om døvblindhet i det offentlige hjelpeapparatet, og manglende kommunikasjonskompetanse hos mange tjenesteytere. Overgangen fra barn til voksen er en kritisk fase for mennesker med medfødt døvblindhet i forhold til å få oppretthold tilbud av ønsket kvalitet. Pårørende etterlyser i denne kartleggingen større valgfrihet når det gjelder bo- og tjenestetilbud.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kartlegging og utvikling av ergoterapistudentenes praksisstudier ved OUS

Forfatter(e)

Mali Melhus, Lene F, tmann Jespersen

Sammendrag

En rapport fra samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ergoterapeutene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kommunelovene i Norden. En Kartlegging og sammenligning

Forfatter(e)

Ingun Sletnes, Carsten Henrichsen, Olle Lundin, Eija Mäkinen

Sammendrag

En rapport fra samarbeidsprosjekt mellom ergoterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og ergoterapeutene ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kommunikasjon via tolk for offentlige

Forfatter(e)

Tatjana Radanovic Felberg

Sammendrag

Kommunikasjon via tolk for offentlig ansatte.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kompendium i cytologi

Forfatter(e)

Britta M. Fossum

Sammendrag

Dette kompendiet er primært ment som en introduksjon i gynekologisk cytologi for bioingeniørstudenter. Det er også ment å være et komplement til praktisk mikroskopundervisning

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kompendium i Histopatologiske teknikker

Forfatter(e)

Anne Lein-Mathisen, Britta M. Fossum Britta M. Fossum

Sammendrag

Kompendiet er laget i fellesskap av høgskolelærerne som underviser i laboratoriefaget i patologi. Det er blitt til som resultat av fagstudier, skriving, korrektur og diskusjoner underveis. Kompendiet er ment å være et hjelpemiddel til laboratoriekurset i histopatologi på skolen. Faglærerne i patologi ønsker jevnlig å gi ut en revidert utgave.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kompetanse for skoleutvikling

Forfatter(e)

Else Askerøi, Mette Høie

Sammendrag

Med denne boken setter forfatterne Else Askerøi og Mette Høie fokus på endrings- kompetanse hos lærerne i den videre- gående skolen. Ved å følge to kull av egne studenter som gjennomfører et studium i yrkespedagogisk utviklingsarbeid(YPU), identifiserer forfatterne bl.a. hva endrings- kompetanse betyr for dem som utfører yrkespedagogisk utviklingsarbeid i den videregåendeskolen, både under og etter endt utdannelse. Resultatene viser at utdannelse i YPU-arbeid bidrar til at studentene kan veilede og være en ressurs for kolleger. Metodisk har forfatterne benyttet en kvalitativ og fenomenografisk tilnærming, med korrespondanseanalyse av studentenes systematiske refleksjoner over egne erfaringer.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"Komplekse vurderinger i førstelinjen - en studie av arbeidsevnevurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel"

Forfatter(e)

Heidi Moen Gjersøe

Sammendrag

"Komplekse vurderinger i førstelinjen - en studie av arbeidsvurdering som aktiveringspolitisk virkemiddel" Avhandling ph.d, Senter for Profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kontroll, lines of flight og "sosial kompetanse"

Forfatter(e)

Agnes Westgaard Bjelkerud

Sammendrag

Rekonseptualiseringer av ”sosiale kompetanse” gjennom rhizomatiske tilnærminger." Masteroppgave i barnehagepedagogikk, våren 2009.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kostnader ved hoftebrudd hos eldre

Forfatter(e)

Liv Faksvåg Hektoen

Sammendrag

Kostnader ved hoftebrudd hos eldre.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren

Forfatter(e)

Gerd Bjørke

Sammendrag

Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. Sluttrapport - CAB-prosjektet - Collaboration Across professional Boundaries.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Lag bra mat

Forfatter(e)

Mone Sæland

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Andre utgivelser. Lag bra mat i barnehagen og på SFO inneholder enkle og raske retter til bruk i barnehager og på skolefritidsordning, men fokus på å øke bruken av grønnsaker, frukt, grove kornprodukter og fisk, og samtidig holde bruk av salt, sukker og mettet fett på et lavt nivå.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

La oss snakke om været, 2.utg

Forfatter(e)

Pål Kirkeby Hansen

Sammendrag

"La oss snakke om været!" Værbok for lærere i grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning. 2. utgave. Erstatter tidligere 1. utgave utgitt som HiO-notat 1999 nr 17.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Learning and Remembering in Older Adults and Older Adults with Neurocognitive Disorders

Forfatter(e)

Hanna Steinunn Steingrimsdóttir

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Flere land står foran en demografisk forandring med økende levealder. Sykdommer knyttet til økt levealder medfører denne forandringen. Forskjellige demenssykdommer, som for eksempel Alzheimers sykdommen er eksempler på dette. De forskjellige demenssykdommene har til felles at de påvirker individets sosiale- og yrkesliv med forverring av såkalte kognitive ferdigheter, som for eksempel individets evne til å lære og huske. Det er derfor særs viktig å øke forståelse av forhold eller variabler som kan påvirke disse typene av atferd. Hittil er det kun få studier innenfor atferdsanalyse der slik kompleks atferd er studert hos eldre deltakere. Formålet med denne avhandlingen var å forske på variabler som påvirker læring og hukommelse hos eldre personer og eldre som har en demenssykdom.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner- Utforminger og utfordringer

Forfatter(e)

Bennedichte C.R. Olsen, Åsta Tale Strand

Sammendrag

I denne rapporten rettes oppmerksomheten mot likemannsarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner. Likemannsarbeidet er en arena for erfaringsutveksling, hvor den egenbaserte kunnskapen er grunnlaget for organisert støtte og hjelp til funksjonshemma og deres pårørende. Det er en virksomhet med lange tradisjoner, men som organisasjonsfelt fikk likemannsarbeidet en skarpere profil som følge av offentlige bevilgninger fra og med 1990. Rapporten har et et todelt siktemål: Den skal få fram likemannsarbeidets omfang og utforminger, og få kunnskap om hvorvidt organisasjonene sikrer at den kunnskapen som utvikles i likemannsfeltet også kommer andre deler av organisasjonen til gode. Rapportens forfattere er førsteamanuensis Bennedichte C. Rappana Olsen, Sosialforsk, Høgskolen i Oslo, og rådgiver Åsta Tale Strand, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Likhet i forandring

Forfatter(e)

Hanne Christoffersen

Sammendrag

En begrepshistorisk analyse av Høyres og Arbeiderpartiets valg- og prinsipprogrammer i perioden 1933-2013. Ph.d, Institutt for sosialfag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Likt og ulikt. - Om eksamensgjennomføring i utdanningsprogrammet restuaruant- og matfag

Forfatter(e)

Halvor Spetalen

Sammendrag

Formålet med denne rapporten er å skape innsyn i hvordan tverrfaglig praktisk eksamen gjennomføres i Vg2 Kokk- og servitørfag og Vg2 Matfag. Dette er viktig fordi eksamenssystemet ikke opererer i et vakuum, men påvirker både arbeids- og vurderingsformene i skolen og også dermed også elevenes motivasjon, gjennomføringsgrad og faglige kompetanse. Undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført ved hjelp av et kvantitativt spørreskjema distribuert til skoleledere ved 85 av 87 norske skoler som tilbyr utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet.

Forfatter(e)

Tatanya Ducran Valland

Sammendrag

En avhandling for graden Ph.d i profesjonsstudier (SPS).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Læreplanmål og kompetansebehov i restaurant- og matfag - to sider av samme sak?

Forfatter(e)

Halvor Spetalen

Sammendrag

Læreplanmål og kompetansebehov i restaurant- og matfag - to sider av samme sak? -Yrkesfaglærere, yrkesfaglærerstudenter, faglige ledere i bedrift og elever i Vg1 og Vg2 vurderer læreplanmål og kompetansebehov i restaurant- og matfag.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Læreres profesjonelle forståelse

Forfatter(e)

Lars-Ivar Hoelstad

Sammendrag

Masteroppgave i profesjonsstudier, SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Læring i praksis

Forfatter(e)

Jorunn Vindegg

Sammendrag

Evaluering av opplærings/veiledningsprogram for nyutdannede/nyansatt i Barneverntjenesten, Bærum kommune.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Lønn og profesjonsidentitet. Et historisk perpektiv på utviklingen i lønnsnivået blant norske journalister

Forfatter(e)

R R, er Gjermundshaug, Rune Ottosen

Sammendrag

Et historisk perspektiv på utviklingen i lønnsvnivået blant norske journalister.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

MaiA Mangfold i Akademia

Forfatter(e)

Ida Marie Andersen

Sammendrag

MaiA Mangfold i Akademia.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"Man må ta så mange avgjørelser hele tiden…"

Forfatter(e)

Sidsel Hauge

Sammendrag

Rapport fra pilotprosjekt om veiledning av nyutdannede lærere. Nyutdannede førskolelærere opplever det første året sitt ute i praksis som utfordrende og ofte vanskelig.Rapporten viser hva de nyutdannede førskolelærerne er opptatt av det første året sitt i yrket. Den beskriver hvilke problemer de møter og hvordan de forsøker å løse utfordringene. De største utfordringene deres er ikke i forholdet til barna, men i forholdet til de voksne medarbeiderne.Rapporten tar for seg hvordan de nyutdannede førskolelærernes reaksjoner på det første året kan forstås, og hvorfor møtet med yrkeslivet ofte oppleves annerledes enn de forventet. Rapporten trekker videre noe linjer til hva arbeidsgiver og kollegaer kan gjøre for å støtte de nyutdannede det første året, og presenterer også noen ideer om hvordan utdanningen kan forberede studentene bedre på det som venter dem.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Mastergradshåndboken

Forfatter(e)

Else Askerøi

Sammendrag

Boken fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. Utforming og redigering som er enhetlig og bevisst, vil øke tekstens leservennlighet og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til kvalitetssikring av vitenskapelige tekster; generelle regler, tips, sjekklister for både redigering og krav til tekstinnhold angis og sees i sammenheng med vurderingskriteriene for høyere utdanning fra 2003. Denne er tidligere utgitt ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning, nr 2/2003, nå ny utgivelse - samme innhold.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Masters' Degree Handbook

Forfatter(e)

Else Askerøi

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Boken fokuserer på hva og hvordan du kan kommunisere til leserne gjennom masteroppgaven, og på sammenhenger mellom innhold, form og vurdering. Utforming og redigering som er enhetlig og bevisst, vil øke tekstens leservennlighet og støtte opp om det vitenskapelige innholdet. Forslag til kvalitetssikring av vitenskapelige tekster; generelle regler, tips, sjekklister for både redigering og krav til tekstinnhold angis og sees i sammenheng med vurderingskriteriene for høyere utdanning fra 2003.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Matematikk og beregninger

Forfatter(e)

Hugo Hammer, John Haugan John Haugan

Sammendrag

Matematikk og beregninger.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Materialer.Teknologi og anvendelser.4.utg.

Forfatter(e)

Øivind Husø

Sammendrag

Denne boka er skrevet for studenter som tar treårig ingeniørutdanning innen mekanisk konstruksjon, produktutvikling og produksjon. Kunnskaper om materialer, hvilke egenskaper de har, hvordan de formes og hvordan ulike prosesser som virker på dem blir stadig viktigere for alle som arbeider med produktutvikling. Dessuten har all bruk av teknologi en miljømessig side. Nye produkter i dag planlegges ut fra en livsløpsbetraktning der produksjonskostnader, energiforbruk, miljøbelastninger, destruksjon og gjenbruk ses på integrert.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Meaningful Stimuli and the Enhancement of Equivalence Class Formation

Forfatter(e)

Richard Korley Nartey

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Meningsfulle sammenhenger

Forfatter(e)

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Sammendrag

En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Menneskemøter hjemme og ute. Høgskolefolk forteller.

Forfatter(e)

Jorun Fougner, Ole Chr Lagesen

Sammendrag

Høgskolefolk forteller. I 2008 inviterte Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo, som fra 2011 ble HiOA, til det første skrivekurset for de pensjonister og seniorer som var tilknyttet senteret. Opplegget var at deltakerne skulle skrive fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis eget yrkesliv, og på den måten formidle litt av norsk yrkes- og utdanningshistorie gjennom sine fortellinger. Tekstene skulle ikke være som alt de hadde skrevet før: studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Det var egne, subjektive erindringer, opplevelser, menneskemøter og bevegende øyeblikk fra lange yrkesliv som skulle være innholdet, og prege formen. Våren 2015 avsluttes det sjuende kurset, også denne gangen ved at tekstene samles i en rapport. Snaut 20 forfattere har levert tekster som i innhold og karakter nok har en noe større bredde enn tidligere. Ikke absolutt alt er rent yrkestilknyttet. Men den personlige fortellerstemmen er der hele veien. Kurset har hatt inspirerende forelesninger av Tordis Fosse, Jan Johnsen og Elisabeth Eide, alle tidligere eller nåværende språk- og medielærere ved høgskolen. Deltakerne har gjennom gruppearbeid og utveksling av tekster stadig kommentert hverandres tekster. I tillegg har kurslederne, Jorun Fougner og Ole Christian Lagesen, veiledet, gitt innspill og kommentert tekstene underveis i kurset.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Menn som forskjell og forskjellige menn.

Forfatter(e)

Olav Kasin, Mette Vaagan Slåtten

Sammendrag

Rapporten tar utgangspunkt i 12 intervjuer med informanter fra ulike stillingsgrupper knyttet til barnehagefeltet; barnehageledere, tillitsvalgte i barnehager, øvingslærere og pedagogikklærere i førskolelærerutdanningen. Ut fra intervjuene belyses kunnskaper og holdninger til kjønnslikestiling og rekruttering av menn til barnehager. Rapporten peker på hvordan ulike oppfatninger av likestilling kan få konsekvenser for rekruttering av menn til barnehagen, og også hvordan det kan få konsekvenser for vektlegging av likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Rapporten belyser hvordan informantene omdefinerer likestilling fra å omhandle likhet, like rettigheter, kjønnsbalanse osv. til å omhandle mangfold, egenart og likeverd. Rapporten viser mulige konsekvenser av en slik praksis med hensyn på kjønnslikestillingens vilkår i den enkelte barnehage og i samfunnet, og det stilles spørsmål ved om omdefineringen av likestillingens innhold bidrar til og avpolitisering myndighetenes likestillingsambisjoner.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Mesterkvalifikasjonen

Forfatter(e)

Ronny Sannerud, Evelyn Harlem

Sammendrag

Denne rapporten er et resultat av et oppdrag gitt av Mesterbrevnemda til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ronny Sannerud (HiOA) og Evelyn Harlem har stått for gjennomføringen av prosjektet og har skrevet rapporten. Benedikte Sterner (Mesterbrevnemnda), Jørgen Leegaard (Mesterbrevnemda) og Evelyn Harlem (Mesterbrevnemdas sekretariat) har vært prosjektets referansegruppe.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Method and Concepts of Growth and Development

Forfatter(e)

Magid Al-Araki

Sammendrag

A forerunner of Modern sociology Method and Concepts of Growth and Development.Method and Concepts of Growth and Development.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap

Forfatter(e)

Joron Pihl

Sammendrag

Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruk av biblioteket som læringsarena.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Myhre matematihkkakárten vuoddo- ja joatkkaskuvlii

Forfatter(e)

Elisabeth Kolbjørnsen

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Mappen inneholder kopieringsoriginaler, forord, veileder, prøve, fasit og visuell oversikt over svarene.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Myhres kartleggingsprøve i matematikk for grunnskolen. Revidert utg.

Forfatter(e)

Elisabeth Kolbjørnsen, Kari Kolbjørnsen, Jorunn Strømme, Pia Thoresen

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Denne reviderte utgaven er foretatt i regi av Pedagogisk Psykologisk tjeneste for videregående opplæring i Asker og Bærum i 2006. Cand. paed. spes., Elisabeth O. Kolbjørnsen, har arbeidet med matematikkopplæring og matematikkvansker i videregående skole og har brukt kartleggingsprøven siden 1990. Hun underviser i matematikkvansker ved HiAk og har også utgitt boken ”Tilpasset og differensiert opplæring i videregående skole”. Oppgavene for ungdomstrinnet er gjennomgått og revidert av Kolbjørnsen og Cand. ed. Jorunn Strømme. Jorunn Strømme arbeider som pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT, og har tidligere arbeidet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen. Oppgavene på barnetrinnet har vært gjennomgått og revidert av Pia Thoresen og Kari Kolbjørnsen, begge adjunkter med opprykk.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Målinger av funksjon og Verdens Helseorganisasjons Internasjonale klassifikasjon av funksjon

Forfatter(e)

Yngve Røe

Sammendrag

:"Målinger av funksjon og Verdens Helseorganisasjons Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). Et arbeidshefte for fysioterapeuter og andre helseprofesjonsutøvere."

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Måltidsrytme og måltidsmiljø i sykehjem. Kartlegging fra fire sykehjem i Oslo.

Forfatter(e)

Inger Taasen, Maria Grorud Fagerhøi, Helene M. Storebø Opheim, Eva Százs Nergård

Sammendrag

Måltidsrytme og måltidsmiljø i sykehjem.Kartlegging fra fire sykehjem i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Sykehjemsetaten (SYE.)

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene. BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering

Forfatter(e)

Lars Inge Terum

Sammendrag

Undertittel:BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering. Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet er å få mer kunnskap om forholdet mellom NAV og BSV-utdanningene (barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen). Notatet forteller noe om hva lærerne ved BSV-utdanningene i Norge mener om utdanningene og deres relevans for NAV. Grunnlaget er en surveyundersøkelse gjennomført blant dem som underviser og veileder ved alle høgskoler og universiteter i Norge som tilbyr barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanninger. Et småskrift fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Nordic Seminar on Interpreter training and testing

Forfatter(e)

Hanne Skaaden, Tatjana R. Felberg

Sammendrag

Nordic Seminar on Interpreter training and testing.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Norwegian press at a crossroad: Free market or press subsidy?

Forfatter(e)

Rune Ottosen, Jan Fredrik Hovden

Sammendrag

The article discusses the recent development in the Norwegian debate on media policy in light of the findings from a national survey among journalists and editors in November–December 2013. Addressing the attitudes on media regulation among journalists and editors in light of the recent development in the Norwegian market, the result shows massive and wide-spread support for the current press subsidy system among Norwegian journalistic professionals. There are only small differences in the attitudes if we compare journalists´ workplace and medium. The editors, however, tends to be more uncertain in their support of the system than regular journalists. Key words: press policy, press subsidy, role of journalists.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Not so unconventional after all?

Forfatter(e)

Hilde Karlsen

Sammendrag

A quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Nyhetsbrev om stjerner og universet 2011

Forfatter(e)

Øyvind Grøn

Sammendrag

Nå er de første planetene på størrelse med jorda funnet utenfor solsystemet. Totalt er det funnet over 700 planeter i bane rundt andre stjerner enn sola. Observasjonene tyder på at det er minst like mange planeter som stjerner i Melkeveien altså godt over 200 milliarder. Trolig er det flere milliarder planeter på størrelse med jorda i den beboelige sonen til moderstjernen. Slike planeter kan ha flytende vann på overflaten, og kanskje ligger forholdene til rette for utvikling av liv i et stort antall planeter i Melkeveien. Men det gjenstår å finne tegn til liv der ute. Nobelprisen i fysikk for 2011 gikk til de som oppdaget at universets ekspansjon er i ferd med å øke farten. Dette må skyldes frastøtende gravitasjon forårsaket av en type mørk energi eller vakuumenergi som utgjør over 70 % av all energien i universet inkludert den som er inneholdt i materien.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Nyhetsbrev om stjerner og universet 2012

Forfatter(e)

Øyvind Grøn

Sammendrag

Det er nå bekreftet at de dypeste kratrene ved polene på solsystemets innerste planet, Merkur, inneholder betydelige mengder med vannis. Sporene etter store forekomster av overflatevann på Mars i tidligere tider, blir stadig tydeligere. Vann er et vanlig stoff i solsystemet. Trolig er det vann i ekstrasolare planetsystemer også. Nå vet vi også at det er millioner av planeter i den beboelige sonen til moderstjernene i Melkeveien. Så det skulle være rart om det ikke er liv der ute, kanskje til og med i planetsystemet som nå er oppdaget rundt en av Solas nærmeste nabostjerner, Alfa Centauri B. Årets største fysikknyhet er at Higgspartikkelen trolig er funnet. Kanskje har dette også kosmisk betydning, for dermed er også eksistensen av Higgsfeltet bekreftet, og det kan være den viktigste ingrediensen i universets mystiske mørke energi. Men mysteriet med den ukjente mørke materien er like stort. For Higgspartikkelen er ekstremt kortlivet, så den må dannes hele tiden, og mer der det er galakser enn andre steder, hvis den mørke materien skulle bestå av Higgspartikler. Både fysikere og kosmologer anser dette som uforenlig med universets egenskaper. Fortsatt vet vi ikke hva den mørke materien består av.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Nyhetsbrev om stjerner og universet 2013

Forfatter(e)

Øyvind Grøn

Sammendrag

Den største oppdagelsen i solsystemet som ble gjort i 2014, var at vi nå kan være sikre på at det er organiske stoffer på Mars. De kjemiske byggesteinene som er nødvendige for at det skal oppstå liv, har trolig eksistert i flere milliarder år på Mars, men liv på Mars eller noe annet sted i solsystemet utenom på jorda er det foreløpig ikke funnet tegn til. Det oppdages stadig flere planeter utenfor solsystemet, men man trenger bedre observasjonsutstyr enn vi foreløpig disponerer over, for å kunne utføre detaljerte studier av de kjemiske egenskapene til eksoplanetenes atmosfærer, på jakt etter spor av liv utenfor solsystemet. I mars var det store overskrifter om en dramatisk ny oppdagelse. Et forskerteam kalt BICEP2 med observasjonsutstyr på Sydpolen mente å ha sett spor av gravitasjonsbølger fra Big Bang – opprinnelsen til vårt univers – i polarisasjonsmønsteret i den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Dette ville ha vært en oppdagelse av Nobelpris kaliber. Da ville man ha åpnet vinduet tilbake til en brøkdel av et sekund etter universets begynnelse. Og man ville ha oppnådd en ny bekreftelse av en av den generelle relativitetsteoriens forutsigelser: eksistensen av gravitasjonsbølger. Dessverre er det oppstått usikkerhet om BICEP2 teamet har tolket sine observasjonsdata korrekt. Det ser ved overgangen til 2015 ut til at det de har observert, er et polarisasjonsmønster forårsaket av intergalaktisk støv i Melkeveien. Det kommer nye rapporter om dette i 2015.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Nyhetsbrev om stjerner og universet 2014

Forfatter(e)

Øyvind Grøn

Sammendrag

Den største oppdagelsen i solsystemet som ble gjort i 2014, var at vi nå kan være sikre på at det er organiske stoffer på Mars. De kjemiske byggesteinene som er nødvendige for at det skal oppstå liv, har trolig eksistert i flere milliarder år på Mars, men liv på Mars eller noe annet sted i solsystemet utenom på jorda er det foreløpig ikke funnet tegn til. Det oppdages stadig flere planeter utenfor solsystemet, men man trenger bedre observasjonsutstyr enn vi foreløpig disponerer over, for å kunne utføre detaljerte studier av de kjemiske egenskapene til eksoplanetenes atmosfærer, på jakt etter spor av liv utenfor solsystemet. I mars var det store overskrifter om en dramatisk ny oppdagelse. Et forskerteam kalt BICEP2 med observasjonsutstyr på Sydpolen mente å ha sett spor av gravitasjonsbølger fra Big Bang – opprinnelsen til vårt univers – i polarisasjonsmønsteret i den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Dette ville ha vært en oppdagelse av Nobelpris kaliber. Da ville man ha åpnet vinduet tilbake til en brøkdel av et sekund etter universets begynnelse. Og man ville ha oppnådd en ny bekreftelse av en av den generelle relativitetsteoriens forutsigelser: eksistensen av gravitasjonsbølger. Dessverre er det oppstått usikkerhet om BICEP2 teamet har tolket sine observasjonsdata korrekt. Det ser ved overgangen til 2015 ut til at det de har observert, er et polarisasjonsmønster forårsaket av intergalaktisk støv i Melkeveien. Det kommer nye rapporter om dette i 2015.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Ny ungdom i gammelt yrke

Forfatter(e)

Bodil Tveit

Sammendrag

Undertittel: - en studie av sykepleierstudenters motivasjon og fagidentitet i møte med en tradisjonstung utdanning. Ph.d.i profesjonsstudier, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Når mamma ikke har dårlig tid-da får jeg være på kveldsåpent

Forfatter(e)

Hanne Fehn Dahle

Sammendrag

En intervjuundersøkelse med barn og mødre som bruker et kveldsåpent barnehagetilbud." Masteroppgave i barnehagepedagogikk.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Når Omar, Sara og Samuel forteller

Forfatter(e)

Signy Ylvisaker

Sammendrag

Hvordan forholder sosialarbeidere seg profesjonelt til klienter med ikke-vestlig familiebakgrunn? Hvordan påvirkes samhandlinger mellom sosialarbeidere og klienter med minoritetsbakgrunn av konkurrerende diskurser som "innvandrere", og "nordmenn", "den andre" og "oss"? Hvordan beskriver klienter med ikke-vestlig familiebakgrunn samhandlinger med sosialarbeidere i Norge? Disse spørsmåla søkes besvart i denne rapporten hvis mål er å få fram hvordan sosialarbeidere og klienter med minoritetsbakgrunn konstruerer fortellinger om sosialt arbeid og om hverandre.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Når ord blir vanskelige

Forfatter(e)

Mette Borgå

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Boka gir en oversikt over de krav og forventninger som møter den enkelte lærer og ungdom i forhold til lese- og skrivevansker. Den gir tips til hvordan yrkesfaglærere kan medvirke til å skape gode læringssituasjoner for elever med lese- og skrivevansker. Boka retter seg mot yrkesfaglærerstudenter og yrkesfaglærere i videregående opplæring. Boka gir en oversikt over de krav og forventninger som møter den enkelte lærer og ungdom i forhold til lese- og skrivevansker. Den gir tips til hvordan yrkesfaglærere kan medvirke til å skape gode læringssituasjoner for elever med lese- og skrivevansker. Boka retter seg mot yrkesfaglærerstudenter og yrkesfaglærere i videregående opplæring.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Oktografen. Prosesser, ansvar, etikk og endringslogikk.

Forfatter(e)

Magid Al-Araki

Sammendrag

Oktografen deler en organisasjon i fem beslektede delsystemer som er i interaksjon med hverandre gjennom berøringspunkter og kausale relasjoner. Fire prosesser om beslutning, kommunikasjon, produksjon og innovasjon blir diskutert med utgangspunkt i faste avhengighetsrelasjoner. Delsystemene aktiviserer prosessene, og prosessene er innbyrdes avhengige.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Om politisering og læring i selvhjelpsfeltet.

Forfatter(e)

Marte Feiring

Sammendrag

To notat fra et forskningsprosjekt om selvhjelpsvirksomhet

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Omsorgens grenser

Forfatter(e)

Jonas Debesay

Sammendrag

En studie av hjemmesykepleieres rammebetingelser i pleie av og omsorg for etniske minoritetspasienter.Avhandling ph.d.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Omsorgsovertakelse som tekst - om meningsdannelser i barnevernsdokumenter

Forfatter(e)

Hedvig Torvik Nilsen

Sammendrag

Undertittel: - om meningsdannelser i barnevernsdokumenter.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

om trearbeid

Forfatter(e)

Bente Ytterstad

Sammendrag

om trearbeid

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Om å tolke og forstå tekster

Forfatter(e)

Berg/Walstad Berg/Walstad

Sammendrag

Redaktørene Tove Berg og Pål Henning Bødtker Walstad har med denne artikkelsamlingen laget en lenge etterlengtet lærebok til bruk for studenter i deres arbeid med å tolke og forstå tekster. Forfatterne ønsker med denne boken å fremme refleksjon knyttet til hvordan en kan tolke og forstå tekster på en så kvalifisert måte at funnene i tekstene blir gyldige og pålitelige. Artikkelsamlingen er et resultat av faglige presentasjoner og drøftinger i forskerfellesskapet ”Kulturarv, språk og yrkeskultur” (KSY) under ”Program for utdannings- og arbeidslivsforskning” (PUAF) ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Boken retter seg mot alle som gjennom sin forskning må tolke og forstå tekster.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Oppgavesamling i matematikk

Forfatter(e)

Geir Martinussen, James Gray

Sammendrag

Grunnskolelærerutdanning 1-7.Repetisjonsoppgaver knyttet til matematikkfaglige temaer som er aktuelle ved skriftlig eksamen i Matematikk 1.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Opplevelsen av å passe til yrket. En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning

Forfatter(e)

Kjersti Nesje

Sammendrag

En studie av norske sykepleieres profesjonstilknytning. Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger

Forfatter(e)

Inger Oterholm

Sammendrag

Avhandling ph.d. Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Physicians in the making

Forfatter(e)

André Vågan

Sammendrag

Graden ph.d. i profesjonsstudier, Senter for profesjonsutdanning, Høgskolen i Oslo.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger

Forfatter(e)

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik

Sammendrag

En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Praksisrelevans og kompetansebehov. Vurderinger av BSV-utdanningene

Forfatter(e)

Lars Inge Terum, Kjersti Nesje

Sammendrag

Praksisrelevans og kompetansebehov. Vurderinger av BSV-utdanningene. Et notat fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

presence of the past inthe presentThe

Forfatter(e)

Siri Kahrs Fjeldheim

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Profesjonalisering mellom Bildung og Enigneering

Forfatter(e)

Pål Nygaard

Sammendrag

En studie av de norske ingeniørenes profesjonshistorie 1930-1970. Avhandling ph.d.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Profesjonalitet under press?

Forfatter(e)

Gerd Sylvi Steinnes

Sammendrag

Ein studie av førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane. Avhandling for graden Ph.d i profesjonsstudier (SPS.)

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Profesjonell handling

Forfatter(e)

Bjørg Fossestøl

Sammendrag

Det synes vanskelig for sosialarbeidere å beskrive hva sosialt arbeid er, eller beskrive sin egenprofesjonelle kompetanse på en tilfredsstillende måte. Avhandlingen fokuserer på avstanden mellomsosialt arbeids praksis og den rådende teoretiske oppfatningen i faget av hva profesjonalitet er.Avstanden fører til at faglig identitet er et problematisk fenomen i sosialt arbeid. I avhandlingen settesdette i sammenheng med det instrumentelle preget i den rådende forståelsen av profesjonalitet isosialt arbeid.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Professional Boundaries

Forfatter(e)

Mette Løvgren

Sammendrag

The Case of Childcare Workers in Norway. PhD thesis. Centre of the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Professionalism among novice teachers

Forfatter(e)

Joakim Caspersen

Sammendrag

How they think, act, cope and perceive knowledge. PhD thesis, Centre for the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Promise of TrustThe

Forfatter(e)

Asgeir Falch-Erisen

Sammendrag

Avhandling for graden ph.d.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Psychosocial aspects of adults with Marfan Syndrome. A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue

Forfatter(e)

Gry Velvin

Sammendrag

A cross sectional study of challenges related to work, satisfaction with life, chronic pain and fatigue. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy, Faculty of Social Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Reinforcers as Predictors of Outcome in Behavioral Interventions for Autism

Forfatter(e)

Lars Klintwall

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010

Forfatter(e)

Mari Lande With

Sammendrag

Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975 og 2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning innen humaniora, samfunns- eller realfag. Datamaterialet er levert av Statistisk sentralbyrå og er hentet fra offentlige utdannings- og arbeidsmarkedsregistre. Avhandlingen tar utgangspunkt i sosiologiske og økonomiske teorier om arbeidsmarked og utdanningsvalg. Avhandling ph.d, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Relasjonskompetanse. Biter til et puslespill

Forfatter(e)

Marit Sofie Aalen

Sammendrag

Relasjonskompetanse. Biter til et puslespill (2.opplag) Tidligere (1.opplag) utgitt som HiO-notat 2005 nr 1.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Religion. Utvalgte momenter for yrkesfaglærere

Forfatter(e)

Trine.Lise Offergaard

Sammendrag

Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Reshaping teacher professionalism

Forfatter(e)

Sølvi Mausethagen

Sammendrag

An analysis of how teachers construct and negotiate professionalism under increasing accountability.PhD thesis.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Retaining Older Workers

Forfatter(e)

Åsmund Hermansen

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Retten til byen. En studie av byutviklingsprosesser i New York og Oslo

Forfatter(e)

Oddrun Sæter, Venke Aure, Kristin Bergaust

Sammendrag

En studie av byutviklingsprosesser i New York og Oslo. (english text i part II of the report)

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Rom for barn

Forfatter(e)

Åse Kristine Tveit

Sammendrag

Avhandling ph.d. Bibliotek- og informasjonsvitenskap, en monografi.Fakultet for samfunnsfag. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Rytme, dynamikk, rom og relasjoner i barne egeninitierte estetiske uttrykk

Forfatter(e)

Simen Mæhlum

Sammendrag

Undertittel:"En mikroetnografisk studie av barn i alderen 1-3 år i barnehage.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Råd og retningslinjer for fagskriving

Forfatter(e)

Ellen Beate Hellne-Halvorsen

Sammendrag

Ny utgave samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Råvarenes teknologiske egenskaper

Forfatter(e)

Oddlaug Ledsaak, Bjørn Eben

Sammendrag

Enkel praktisk og teoretisk innføring i matteteknologi. Ny utgave, samme innhold.. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Samarbeidslæring og ferjesamband. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid ved høgskolene på Nord-Vestlandet (delrapport V)

Forfatter(e)

Synnøve Hofseth Almås, Sigurd R, er Nilsen, Laila Luteberget, Gerd Bjørke (red.

Sammendrag

Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid ved høgskolene på Nord-Vestlandet. Delrapport V - CAB-prosjektet. Dene rapporten inngår som en delrapport i det nasjonale prosjektet Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren, det såkalte CAB-prosjektet (Collaboration Across professional Boundaries). Etter kartlegging av graden av vektlegging på samarbeidslæring, gir denne rapporten et bilde av situasjonen ved høgskolene på Nord-Vestlandet: Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Ålesund. Tidligere er det gitt ut tilsvarende rapporter fra Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Bergen. Det er i alt åtte institusjoner involvert i prosjektet. Prosjektet er gitt støtte fra Norgesuniversitetet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Skolen som helsefremmende arena: med fokus på mat og måltider

Forfatter(e)

Kari Sundsbø, Elna Oppedal Olsen, Tone Torgrimsby

Sammendrag

Denne er lagt link til pdf i Bibsys.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Smooth manifolds and fibre bundles

Forfatter(e)

Steinar Johannesen

Sammendrag

Undertittel: With Applications to Theoretical Physics. Denne rapporten er trukket for salg og er utgitt på annet forlag. Ny utgave kan kjøpes via denne linken (må kopieres over i nettleser):https://www.crcpress.com/Smooth-Manifolds-and-Fibre-Bundles-with-Applications-to-Theoretical-Physics/Johannesen/p/book/9781498796712

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Social disadvantages and welfare problems: The role of collective welfare resources

Forfatter(e)

Therese Saltkjel

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Som gjort, så sagt? Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse

Forfatter(e)

Else Askerøi, Olav Eikeland

Sammendrag

Utgivelse i skriftserien ved Høgskolen i Akershus, forskningsserien. Boken inneholder 12 artikler som plasserer yrkeskunnskap i spenningsfelt mellom håndverkstradisjoner, kunsthåndverk og industri, utviklingen fra fagarbeider til kunnskapsarbeider, fortid og nåtid, legitimitet og status, skole- og mesterlære, språket som mediator mellom teori og praksis og betydningen av kroppslig, sansemessig læring. Begrep som taus og personlig kunnskap, aristoteliske kunnskapsformer og aksjonsforskning, novise og mester utgjør analyseverktøy, der tradisjon, endring og omstilling står sentralt.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Soppfarget bjørk som dreie- og dekorasjonsmateriale. FoU-arbeid. Illustrert spesialutgave

Forfatter(e)

Einar Murud

Sammendrag

Utgivelser fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, forskningserien. Under gitte temperatur- og fuktighetsforhold nedbrytes bjørkas trevirke av ulike sopper som danner fargeformasjoner i materialet. Slikt trevirke ble tidligere kalt surbjørk. Bokas 49 fargeillustrasjoner viser eksempler på hvordan soppfarget bjørk kan utnyttes ut fra de muligheter materialet gir for bearbeiding. Bildene viser eksempler på hvordan trevirke er brukt til dreide boller, bokser og skrin, noen med farger og innlagt metall. Har litteraturliste.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Sosialfaglig kompetanse. En analyse av arbeidsrapporter fra BSV-utdanningene

Forfatter(e)

Erik Christopher Gundersen

Sammendrag

Et notat fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Sosialhjelp og arbeidsplikt

Forfatter(e)

Monika Kjørstad

Sammendrag

Arbeidslinjen fastslår at sosialpolitikken bør utformes slik at lønnet arbeid skal være førstevalget framfor trygd eller økonomisk sosialhjelp. Arbeidsetikken (”du skal arbeide og det er godt for deg”) og idealet om selvhjulpenhet er nedfelt i Lov om sosiale tjenester. Dette ideal kan imidlertid stå i motsetning til profesjonsidealer i sosialt arbeid. Det gjelder blant annet prinsippet om klienters rett til autonomi og selvbestemmelse og arbeidsmetoder som vektlegger endringsprosesser fremfor tilpasning til samfunnets normer og krav. Den profesjonelle sosialarbeider som er ansatt for å hjelpe klienter med sammensatte behov, kan bli fanget i et krysspress mellom ulike hensyn. Prosjektet er en empirisk studie av de utfordringer og dilemmaer som profesjonelle sosialarbeidere kan oppleve når de implementerer arbeidslinjen. Studien er kvalitativ og basert på observasjoner, intervjuer, kasuskonferanser samt dokumentstudier. Prosjektet har vært treårig og finansiert av Norges Forskningsråd.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Sosialt arbeid i nye kontekster

Forfatter(e)

Anita Røysum

Sammendrag

Avhandling for graden ph.d i profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Spesialkost

Forfatter(e)

Vibeke Platou Selvig

Sammendrag

Kostbehandlig ved sykdom. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som HiAk publikasjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Status og førskolelærerprofesjon - genealogiske analyser

Forfatter(e)

Bente Lande Lyngstad

Sammendrag

Masterstudium i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo er en utdanning på høyere nivå for førskolelærere som ønsker å øke sin kompetanse i undervisnings-og forskningsvirksomhet, og i forhold til konsulentoppgaver innen offentlig forvaltning og organisasjoner.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Stevnemøter med levd liv

Forfatter(e)

Jorun Fougner, Ole Chr Lagesen

Sammendrag

Stevnemøter med levd liv. Høgskolefolk forteller. De som nå er seniorer og pensjonister etter et langt yrkesliv i profesjonsyrker og høgskoleutdanning har skrevet mye. Rapporter, notater, studieplaner, forelesninger, forskningsartikler og debattinnlegg. Sakprosa i mange varianter. Men historier fra eget liv, særlig yrkesliv, der de selv forteller og preger teksten med sine egne, subjektive erindringer, har de ikke skrevet tidligere. Og her finnes mange opplevelser, menneskemøter og erfaringer som kan fortelle om den stille revolusjonen som deres generasjon har vært med på, i norsk utdanning og i samfunnslivet for øvrig. Dette var utgangspunktet da Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2008 (den gang HiO) inviterte til skrivekurs for høgskolens seniorer. Våren 2014 fullføres det sjette kurset, og denne rapporten inneholder tekster fra vel 20 kursdeltakere. Som ved de tidligere kursene kommer forfatterne fra forskjellige utdannings- og yrkesmiljøer. De aller fleste har hatt lang "fartstid" som lærere i høgskolesystemet, samtidig som vi har hatt med oss enkelte eksterne deltakere fra nærstående yrkesfelt.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Stigma. Teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigmaog sosiale ytelser-en kritisk drøfting.

Forfatter(e)

Olav Hove

Sammendrag

Denne studien er et forsøk på å redegjøre for, drøfte og sammenlikne ulike teoretiske tilnærminger til stigma og til forholdet mellom stigma og sosiale ytelser. De tilnærmingene som behandles er blant annet Erving Goffmans grunnleggende arbeid fra 1963, den britiske disiplinen "social administration" representert ved Richard M. Titmuss og Robert Pinker samt ulike teoretiske, ideologiske og politiske tilnærminger - inkludert postmodernismen.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Stranded between tradition and modernity

Forfatter(e)

Aud Elisabeth Wasa

Sammendrag

"Educational Opportunities for Girls and Women in Today's Afghanistan". Thesis submitted for the Master degree in Multicultural and International Education.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Studenten som forsker i utdanning og yrke

Forfatter(e)

Erik Arntzen, June Tolsby

Sammendrag

Utgivelser fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Læremidler for profesjonsutdanning. Boka gir en innføring i vitenskapelig tenkemåte gjennom ulike eksempler og case. I denne utgaven er noen av kapitlene revidert i forhold til 1. utg.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Studieprogrammene. En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene

Forfatter(e)

Peter Forde Hougaard

Sammendrag

Et notat fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Studieveiledning og personlig rådgivning i faglærerutdanningen

Forfatter(e)

Adam V, t t

Sammendrag

Boka ventes å ha spesiell interesse for alle som arbeider med lærerutdanning, men berører også spørsmål som er aktuelle innen all høyere utdanning samt rådgivning i skoleverket generelt. Forfatteren behandler studieveiledning og personlig rådgivning, med vekt på lærerstudenters behov og vurderer ulike måter å organisere slik virksomhet på innenfor høyrer utdanning. Organisasjonsformer i videregående- og høyrer utdanning, nasjonalt og internasjonalt, utgjør en del av vurderingsgrunnlaget. Disse sees også i relasjon til analyser og faglig innhold og teoretiske grenseoppganger mellom arbeidsfeltene veiledning, personlig rådgivning og terapi.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

study of Labour Market Careers for Professionals of Ethnic Minority OriginA

Forfatter(e)

Ida Drange

Sammendrag

PhD thesis, Centre for the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Støtte til mestring i sorg for barn, ungdom og deres familier

Forfatter(e)

Kari Bugge

Sammendrag

Rapporten presenterer prosjektet "Støtte i sykehus til barn og ungdom som pårørende og etterlatte" (2000-2004). Hovedmålsetting har vært å forebygge komplisert sorg for barn og ungdom ved å styrke; a) Foreldrerollen, b)Familiesamspillet i sorgen c)Barn og ungdoms mestringsvilkår og redusere kompliserende faktorer i sorgen. Sorgstøttemetodene har gjennom hele prosjektperioden vært under utvikling etter innspill fra barn, ungdom og foreldre og er således utviklet av og sammen med barn, ungdom og deres foreldre. Bakgrunn for utviklingen av sorgstøttemetodene, evalueringsmetoder, funn og drøfting av funn blir utdypende presentert i denne rapporten, slik at andre i spesialist- eller kommunehelsetjenesten kan bruke sorgstøttemodellen som er utviklet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Survey on simulator training in Norwegian oil & gas industry

Forfatter(e)

Tiina Komulainen, Ronny Sannerud

Sammendrag

Rapporten omhandler spørreundersøkelse om simulator bruk i petroleumsindustrien i Norge.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Taking roles seriously. On professional duty and virtue

Forfatter(e)

Andreas Eriksen

Sammendrag

PhD thesis, Centre for the Study of Professions.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Tallforståelse og mentale regnestrategier på småskoletrinnet

Forfatter(e)

May Else Nor, Hanne Hafnor Dahl

Sammendrag

Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Temahefte: Etikk i psykisk helsearbeid

Forfatter(e)

Marit Sofie Aalen

Sammendrag

Etikk, menneskesyn og verdier (2.opplag) Tidligere (1.opplag) utgitt som HiO-notat 2004 nr 11.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Teoretiske perspektiver på kognisjon og læring i skriftløse og skriftbaserte samfunn

Forfatter(e)

Anne Marie Eiby

Sammendrag

Hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Tilbakemeldinger fra fortida

Forfatter(e)

Ole Chr. Lagesen, Per Østerud

Sammendrag

I årene 2009 til 2012 har Kompetansesenteret for seniorer ved Høgskolen i Oslo (HiO), nå Høgskolen i Oslo og Akershus, arrangert skrivekurs for seniorer og pensjonister tilknyttet høgskolen. Dette er rapporten fra det 4. kurset, avsluttet våren 2012. Siktepunktet for alle kursene har vært å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere, som i tiår etter tiår har skrevet fag, skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter, mennesker og situasjoner hentet fra deres egen erfaringsverden. Den personlige opplevelsen skulle være det sentrale i teksten. Forfatterne har variert bakgrunn, med oppvekst og yrkeserfaring fra mange forskjellige steder i landet. Både barndom, oppvekst, yrkesliv og undervisningspraksis har gitt utgangs-punkt for erindringene. Og ofte er det også plass til refleksjoner som kommenterer både fortid og nåtid på basis av de utvalgte opplevelsene. Erindringer som dette er ikke historieskriving i snever forstand. De er biter av den enkeltes livsopplevelse, silt gjennom sinnet og gjengitt med den subjektive verdi den enkelte har tillagt møtet eller erfaringen. Men også slike beretninger gir innsikt i hva som preget tiden, menneskene og - i mange av tekstene - yrkeslivet. I det ligger en vesentlig begrunnelse for å stimulere til skriving av slike tekster.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Tolking for barn- en statusrapport

Forfatter(e)

Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen

Sammendrag

I de fleste tolkemedierte samtaler i offentlig sektor er alle deltakerne voksne, slik som i enspråklige samtaler. Tolkemedierte samtaler der en eller flere av deltakerne er et barn, forekommer imidlertid også, for eksempel i legepasientsamtaler, psykologsamtaler, dommeravhør og asylintervjuer. I slike institusjonelle samtaler tolkes det mellom barn og voksne. Disse samtalene finnes det svært lite systematisert kunnskap om. Vi vet dessuten lite om hvordan disse samtalene eventuelt skiller seg fra tolkemedierte samtaler med bare voksne deltakere. Den mangelfulle kunnskapen på feltet tolking for barn er bakgrunnen for denne rapporten, hvis mål er å samle den kunnskapen som finnes per i dag (høst 2010). Kunnskap om feltet vil bidra til å kartlegge utfordringer tolker og andre fagfolk står over i tolkemedierte samtaler med barn, samtidig som kunnskapen vil bidra til å styre og styrke tolkeutdanningen og øke dens relevans. Rapporten inngår som en del av forskningsprosjektet Tolking for barn ved Høgskolen i Oslo.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Tre tekster om Wittgenstein - og én om kunnskap, læring og menneskesyn

Forfatter(e)

Karine E. Sand Gjersøe

Sammendrag

Tre tekster om Wittgenstein - og én om kunnskap, læring og menneskesyn tuftet på Wittgensteins tenkning.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Forfatter(e)

Inger Taasen, Lena Andersson, Marthe Hafstad Augdahl, Bente Kongsgård, Anne Kittelsen, Nina Lühr, Elsa Nybø, Tove Skjerve-Nielssen

Sammendrag

Lære om, av og med hverandre på tvers av 6 ulike helse- og sosialfagutdanninger i kommunal praksis.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Ungdom og byutvikling

Forfatter(e)

Mari Andrine Hjorteset (Oddrun Sæter)

Sammendrag

Å tilrettelegge for ungdom og byrom for unge i en tettere by - plass til å "henge".

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Use of Different Experimental Designs to Assess Effects of Training Arrangements on Conditional Discrimination and Stimulus Equivalence PerformanceThe

Forfatter(e)

Christoffer Eilifsen

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) Department of Behavioral Science Faculty of Health Sciences Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Utdanning og kompetansebehov. En analyse av BSV-utdanningenes historie siden 1970.

Forfatter(e)

Jan Messel

Sammendrag

Et notat fra SPS.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Forfatter(e)

Ida K.R. Hatlevik, Anne Leseth, Oddgeir Osland

Sammendrag

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i et komparativt prosjekt om sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i regi av Program for Fremragende profesjonskvalifisering (FPK) og på oppdrag fra Fakultet for helsefag ved HiOA. Prosjektets formål er å gi en deskriptiv analyse av studenters og uteksaminerte kandidaters vurdering av utdanningstilbudet ved studiested Pilestredet og studiested Kjeller, og foreslå tiltak for forbedring av tilbudet.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen

Forfatter(e)

Bente Abrahamsen, Peter Forde Hougaard, Aleksander Årnes Madsen, Anne Leseth, Oddgeir Osland, Tatjana Zlatanovic

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen». Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om utdanningsledelse i sykepleierutdanningen og hvordan utdanningskvaliteten kan styrkes. Prosjektet er finansiert av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Professor Bente Abrahamsen har vært prosjektleder. Prosjektet omfatter fire delstudier 1) litteraturstudie 2) organisasjonsstudie 3) elektronisk survey 4) kvalitativ studie. Resultatene fra alle studiene inngår i denne rapporten.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Variables influencing responding in accordance with stimulus equivalence

Forfatter(e)

Torunn Lian

Sammendrag

PhD, Departement of Behavioral Science, Faculty of Health Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Veiledning av nyutdannede lærere

Forfatter(e)

Kari Fjell

Sammendrag

HiO rapport 2007 nr 4

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Veiledning med allmennlærerstudenter.Tilrettelagt men tilfeldig?

Forfatter(e)

Bente Blaker

Sammendrag

"Veiledning med allmennlærerstudenter. Tilrettelagt men tilfeldig? -Om intensjoner og realiteter i lærerutdanningens praksisopplæring." Masteroppgave i grunnskoledidaktikk, med hovedfordypning i pedagogikk.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Vennskap mellom små barn i barnehagen

Forfatter(e)

Anne Greve

Sammendrag

Formålet med denne studien er å utvikle kunnskap om vennskapsrelasjoner mellom to-treåringer i barnehagen. Resultatene viser at en vennskapsrelasjon rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen, felles humor - men også konflikter, utestengelse, fortvilelse over å ikke få være med, sorg og savn. Dette sier noe om vennskapets kompleksitet og dialektikk. Studien retter søkelyset mot noe som i liten grad har blitt fokusert i forskning tidligere, nemlig at også små barn kan være venner, og at deres vennskap kommer til uttrykk på ulike måter. Studien bidrar både til teoriutvikling og til å utvikle livsverdensfenomenologisk forskning. Studiens bidrag i den pedagogiske forskningen om små barn er også av metodisk karakter. Bruk av video i småbarnsforskningen er en metode som stadig er i utvikling.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Verden i barnehagen

Forfatter(e)

Camilla E. Andersen

Sammendrag

Undertittel på denne hovedfagsrapporten er: "Dekonstruksjoner i lys av postkolonial teori: En etnografisk undersøkelse fra en barnehageavdeling.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv

Forfatter(e)

Bjørn Horndalen, Tor Rynning Torp

Sammendrag

Vernepleierens yrkesutøvelse og kompetanse handler om å tilrettelegge tjenester og tiltak for mennesker med funksjonshemming. I denne antologiens 14 artikler diskuteres etikk, historie, omsorg, miljøarbeid, livskvalitet, bruk av tvang og makt, samarbeid med andre yrkesgrupper, kvalitetssikring, rettsikkerhet og vernepleierutdanning i internasjonalt perspektiv. Ny utgave, samme innhold. Tidligere utgitt som publikasjon 12/2006 Forskningsserie, Høgskolen i Akershus. (isbn 82-488-0023-7/978-82-488-0023-1).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Virksomhetsform og kunnskapsstruktur

Forfatter(e)

Leif Langli

Sammendrag

Virksomhetsform og kunnskapsstruktur

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Vold mot barn og unge i nære relasjonar:Forståing, konseptualisering og sosialfaglege perspektiv

Forfatter(e)

Margrete Aadnanes

Sammendrag

 

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

"War Don Don"

Forfatter(e)

Kamilla Solheim

Sammendrag

Denne hovedfagsrapporten har undertittel:A Study of the Reconciliation Process in Post-War Sierra Leone, with a particular focus on the Young Ex-Combatans.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

When Divergence Appears Cohorent: An Investigation of How Ambigous Policy Rationales Shape the Activation Trajectories of Hard-to-employ Clients

Forfatter(e)

Ida Solvang

Sammendrag

Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD)Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy Faculty of Social Sciences.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Which Patient's Keeper? Partiality and justice in nursing care

Forfatter(e)

Marita Nordhaug

Sammendrag

PhD Thesis, Centre for the Study of Professions (SPS)

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Work Environment Impact Scale Brukermanual, norsk versjon

Forfatter(e)

Ellingham Ellingham, Jakobsen Jakobsen

Sammendrag

WEIS. Work Environment Impact Scale (WEIS) er et semistrukturert intervju som anvendes i utredning av psyko-sosiale faktorer i en arbeidslivsrettet rehabiliterings prosess. Hensikten er å identifisere de miljømessige faktorene som påvirker personens muligheter for å vende tilbake til arbeidslivet eller en bestemt arbeidsplass.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Worker Role Interview Brukermanual, norsk versjon

Forfatter(e)

Ellingham Ellingham, Jakobsen Jakobsen

Sammendrag

WRI. Worker Role Interview (WRI) er et semistrukturert intervju som anvendes i utredning av psykososiale faktorer i en arbeidslivsrettet rehabilitering prosess. Under intervjuet bes personen om å diskutere ulike sider av sitt liv og arbeidserfaring. I en utredning kan WRI kombinere opplysninger fra intervju og observasjon i ulike arbeidsatferd- og funksjonsverdier. Hensikten er å identifisere de psykososiale og miljømessige faktorene som kan påvirke personens evne til å vente tilbake til arbeidsliv (Velozo m.fl. 1998)

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

World in Profound Change-Welfare and Nature in CrisisA

Forfatter(e)

Monica Kjørstad and Janne Reitan (ed.)

Sammendrag

A World in Profound Change -Welfare and Nature in Crisis. Interdisciplinary Understanding of Reality in an Age of Global Capitalism. The 14th Annual Conference of International Association of Critical Realism (IACR) - Conference book.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP)

Forfatter(e)

Dahlback Dahlback, Jorunn mm

Sammendrag

Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dg i Vg1 Ny utgivelse, men samme innhold. Erstatter tidligere publikasjon RU 1/11, Høgskolen i Akershus (isbn 82-488-0040-8).

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Yrkesretting som pedagogisk prosess

Forfatter(e)

Wilfred Wasenden

Sammendrag

Utgivelse fra skriftserien ved Høgskolen i Akershus, Rapporter og utredninger. Boken tar for seg organisatoriske og faglige utfordringer ved yrkesretting av allmenne fag generelt, og norsk og matematikk spesielt. Det gis en rekke eksempler på konkrete løsninger.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn

Forfatter(e)

Bente Puntervold Bø

Sammendrag

Yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn: -Hvordan kan utdanningene realisere et "mangfoldsperspektiv"?, -Erfaringer og virkemidler fra tre utdanninger i Minnesota.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene

Forfatter(e)

Halvor Spetalen, Bjørn Eben, David Jahanlu

Sammendrag

Yrkesutøvelse i restaurant- og matfagene. -Arbeidsoppgaver, prioriteringer og forskjeller. Første delrapport.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Å forstå en familie

Forfatter(e)

Jorunn Vindegg

Sammendrag

Graden ph.d. i profesjonsstudier, Senter for profesjonsutdanning, Høgskolen i Oslo.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Å gå over brennende bruer

Forfatter(e)

Jan Storø

Sammendrag

Undertittel:En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til selvstendig tilværelse. Den første norske studien som har overgangen fra barnevernomsorg til selvstendig tilværelse som spesielt fokus. Et utvalg unge i alderen 20 - 25 år er intervjuet. De forteller om sin livsssituasjon i den selvstendige tilværelsen og veien dit. De legger særlig vekt på viktigheten av støtte fra voksne. I analysen av materialet er det lagt vekt på å identifisere de unges strategier for selvstendighetskonstruksjon.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis

Forfatter(e)

Hanne Hagland

Sammendrag

Å krysse fremfor å beskytte grenser. Om ergoterapeut-, fysioterapeut-, lege- og sykepleierstudenters deltakelse og læring i tverrprofesjonell praksis. Avhandling ph.d. Senter for profesjonsstudier.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

Øyeblikk og tilbakeblikk

Forfatter(e)

Ole Chr. Lagesen, Per Østerud

Sammendrag

I 2008/2009 arrangerte Seniorsenteret ved Høgskolen i Oslo et skrivekurs for seniorer tilknyttet høgskolen. Siktepunktet var å stimulere til skriving av fortellinger fra eget liv, fortrinnsvis yrkesliv. Høgskolelærere som i tiår etter tiår hadde skrevet fag skulle prøve seg på tekster som var personlige erindringer, fortellinger om møter og mennesker som fortalte om deres eget levde liv. Vi har gjentatt kurset 2009/2010. Igjen har forfatterne en variert bakgrunn, med oppvekst og livserfaring fra mange steder i landet og forskjellige utdanninger. Igjen har de hentet fram situasjoner, mennesker og erfaringer fra oppvekst og yrkesliv. Og igjen er det, i tillegg til fortellingen, ofte plass til en refleksjon som kommenterer også nåtidige utfordringer. Erindringer som disse er ikke historieskriving i snever forstand. De er biter av det som den enkelte har opplevd, silt gjennom og formet av hans eller hennes sinn, og gjengitt med den subjektive verdi fortelleren har sett i hendelsesforløpet. Men også slike beretninger gir økt innblikk i hva som preget tiden, menneskene og - i dette tilfellet - utdanning og yrkesliv. I det ligger begrunnelsen for å stimulere til denne form for fortellervirksomhet, og å samle resultatene i denne rapporten.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)

…om grafikk, om enkle trykkteknikker, men mest om miljøvennlig grafikk

Forfatter(e)

Trygve Retvik

Sammendrag

Dagens fokus på miljø stiller nye krav til gamle, tradisjonelle teknikker. Fagområdet grafikk står overfor store utfordringer i så måte. Forfatteren har tatt konsekvensen av dette og sammen med studenter er han inne i en kontinuerlig prosess for å utvikle miljøvennlig grafikk. Hensikten med arbeidet har vært å utvikle et relevant materiale som studenter og lærere skal kunne bruke i grafikkundervisning, uten den miljømessige belastningen dette tradisjonelt har medført. Forfatteren ønsker å gi studenter og lærere et faglig grunnlag for å fremme kunnskap om et miljøvennlig alternativ.

Metadata

(Kan kopieres inn til bestilingsskjema)